ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
61 เทศบาลตำบลดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 46.96
62 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ รามัน ยะลา 46.96
63 เทศบาลตำบลบ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 47.09
64 เทศบาลตำบลกกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี 47.10
65 เทศบาลตำบลน้ำคำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 47.10
66 เทศบาลตำบลท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 47.23
67 เทศบาลตำบลโคกก่ง ชานุมาน อํานาจเจริญ 47.25
68 เทศบาลตำบลเนินพระ เมืองระยอง ระยอง 47.26
69 เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 47.42
70 เทศบาลตำบลบางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม 47.46
71 เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 47.53
72 เทศบาลตำบลหนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 47.63
73 เทศบาลตำบลดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 47.71
74 เทศบาลตำบลเมืองคง คง นครราชสีมา 47.72
75 เทศบาลตำบลหนองบัววง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 47.84
76 เทศบาลตำบลขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น 47.87
77 เทศบาลตำบลคลองหาด คลองหาด สระแก้ว 47.91
78 เทศบาลตำบลบ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 47.94
79 เทศบาลตำบลเวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 47.99
80 เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 48.00