ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
81 เทศบาลตำบลเชียงกลม ปากชม เลย 48.09
82 เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 48.13
83 เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 48.14
84 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 48.22
85 เทศบาลตำบลร่องจิก ภูเรือ เลย 48.28
86 เทศบาลตำบลห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา 48.29
87 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา หางดง เชียงใหม่ 48.43
88 เทศบาลตำบลกลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 48.50
89 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 48.52
90 เทศบาลตำบลคึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 48.53
91 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 48.53
92 เทศบาลตำบลบ้านปิน ลอง แพร่ 48.55
93 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 48.56
94 เทศบาลตำบลหนองโดน หนองโดน สระบุรี 48.63
95 เทศบาลตำบลบัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 48.67
96 เทศบาลตำบลยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ 48.67
97 เทศบาลตำบลพระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 48.69
98 เทศบาลตำบลห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย 48.69
99 เทศบาลตำบลหนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 48.70
100 เทศบาลตำบลโนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 48.76