ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1741 เทศบาลตำบลนาม่อง กุดบาก สกลนคร 96.66
1742 เทศบาลตำบลบุแกรง จอมพระ สุรินทร์ 96.67
1743 เทศบาลตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 96.78
1744 เทศบาลตำบลกุฏโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี 97.61