ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
201 เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 84.46
202 เทศบาลตำบลเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 84.45
203 เทศบาลตำบลตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี 84.45
204 เทศบาลตำบลฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 84.32
205 เทศบาลตำบลวังผาง เวียงหนองล่อง ลําพูน 84.25
206 เทศบาลตำบลนามน นามน กาฬสินธุ์ 84.24
207 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 84.24
208 เทศบาลตำบลที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 84.20
209 เทศบาลตำบลสุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 84.14
210 เทศบาลตำบลโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 84.09
211 เทศบาลตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย 84.08
212 เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 84.03
213 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 84.03
214 เทศบาลตำบลโคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 83.97
215 เทศบาลตำบลท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 83.92
216 เทศบาลตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูน ลําพูน 83.92
217 เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 83.87
218 เทศบาลตำบลนาด้วง นาด้วง เลย 83.85
219 เทศบาลตำบลแหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 83.84
220 เทศบาลตำบลท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 83.78