ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
221 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม แม่แจ่ม เชียงใหม่ 83.78
222 เทศบาลตำบลบางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 83.76
223 เทศบาลตำบลทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร 83.68
224 เทศบาลตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 83.66
225 เทศบาลตำบลท่าแพ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 83.64
226 เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 83.64
227 เทศบาลตำบลท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 83.61
228 เทศบาลตำบลหนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร 83.51
229 เทศบาลตำบลสันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่ 83.50
230 เทศบาลตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 83.50
231 เทศบาลตำบลหนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 83.46
232 เทศบาลตำบลแม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 83.41
233 เทศบาลตำบลนาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 83.40
234 เทศบาลตำบลปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 83.39
235 เทศบาลตำบลแม่ตาว แม่สอด ตาก 83.39
236 เทศบาลตำบลหัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี 83.38
237 เทศบาลตำบลปากชม ปากชม เลย 83.37
238 เทศบาลตำบลภูกระดึง ภูกระดึง เลย 83.35
239 เทศบาลตำบลไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 83.33
240 เทศบาลตำบลแม่ลาว แม่ลาว เชียงราย 83.31