ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
241 เทศบาลตำบลนาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 83.28
242 เทศบาลตำบลพลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี 83.27
243 เทศบาลตำบลสามเงา สามเงา ตาก 83.25
244 เทศบาลตำบลนาแห้ว นาแห้ว เลย 83.21
245 เทศบาลตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 83.14
246 เทศบาลตำบลห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 83.14
247 เทศบาลตำบลเจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี 83.13
248 เทศบาลตำบลหัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 83.11
249 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่ 83.10
250 เทศบาลตำบลปริก สะเดา สงขลา 83.10
251 เทศบาลตำบลบุณฑริก บุณฑริก อุบลราชธานี 83.07
252 เทศบาลตำบลกังแอน ปราสาท สุรินทร์ 83.06
253 เทศบาลตำบลนาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 83.06
254 เทศบาลตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 83.05
255 เทศบาลตำบลลำทับ ลำทับ กระบี่ 83.03
256 เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ สารภี เชียงใหม่ 83.03
257 เทศบาลตำบลท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 82.98
258 เทศบาลตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 82.87
259 เทศบาลตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่ 82.87
260 เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 82.85