ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
261 เทศบาลตำบลทากาศเหนือ แม่ทา ลําพูน 82.79
262 เทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 82.75
263 เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 82.67
264 เทศบาลตำบลบัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 82.64
265 เทศบาลตำบลเกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช 82.56
266 เทศบาลตำบลบางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 82.56
267 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 82.52
268 เทศบาลตำบลโคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์ 82.43
269 เทศบาลตำบลสร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 82.40
270 เทศบาลตำบลหนองข่า ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 82.37
271 เทศบาลตำบลนาแก้ว เกาะคา ลําปาง 82.35
272 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย บัวลาย นครราชสีมา 82.35
273 เทศบาลตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย 82.32
274 เทศบาลตำบลงอบ ทุ่งช้าง น่าน 82.31
275 เทศบาลตำบลนาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 82.30
276 เทศบาลตำบลพรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 82.29
277 เทศบาลตำบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 82.28
278 เทศบาลตำบลดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 82.26
279 เทศบาลตำบลกลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 82.19
280 เทศบาลตำบลหล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 82.19