ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
321 เทศบาลตำบลพะวง เมืองสงขลา สงขลา 81.31
322 เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี 81.28
323 เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 81.27
324 เทศบาลตำบลอุดมธรรม กระสัง บุรีรัมย์ 81.24
325 เทศบาลตำบลสิชล สิชล นครศรีธรรมราช 81.19
326 เทศบาลตำบลหัวตะพาน หัวตะพาน อํานาจเจริญ 81.18
327 เทศบาลตำบลนาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 81.14
328 เทศบาลตำบลบางปลา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 81.14
329 เทศบาลตำบลเหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี 81.09
330 เทศบาลตำบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 81.08
331 เทศบาลตำบลหนองเบน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 81.08
332 เทศบาลตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 81.06
333 เทศบาลตำบลคลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 81.04
334 เทศบาลตำบลภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 81.04
335 เทศบาลตำบลประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 81.03
336 เทศบาลตำบลจันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 80.97
337 เทศบาลตำบลกันทรารมย์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 80.90
338 เทศบาลตำบลบ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี 80.90
339 เทศบาลตำบลโคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง 80.83
340 เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 80.82