ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
341 เทศบาลตำบลปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 80.81
342 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา พังโคน สกลนคร 80.80
343 เทศบาลตำบลคลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 80.76
344 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน แม่ทา ลําพูน 80.76
345 เทศบาลตำบลภูผาแดง หนองวัวซอ อุดรธานี 80.67
346 เทศบาลตำบลหมื่นศรี สำโรงทาบ สุรินทร์ 80.67
347 เทศบาลตำบลกุดดู่ โนนสัง หนองบัวลําภู 80.66
348 เทศบาลตำบลคำตากล้า คำตากล้า สกลนคร 80.62
349 เทศบาลตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 80.60
350 เทศบาลตำบลร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ 80.56
351 เทศบาลตำบลปากปวน วังสะพุง เลย 80.52
352 เทศบาลตำบลโนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 80.46
353 เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 80.46
354 เทศบาลตำบลท่าผา เกาะคา ลําปาง 80.45
355 เทศบาลตำบลสากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 80.44
356 เทศบาลตำบลบ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 80.36
357 เทศบาลตำบลบ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 80.35
358 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นาหมื่น น่าน 80.34
359 เทศบาลตำบลบ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 80.29
360 เทศบาลตำบลหาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 80.28