ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 เทศบาลตำบลกำแพงดิน สามง่าม พิจิตร 90.32
42 เทศบาลตำบลตรอน ตรอน อุตรดิตถ์ 90.25
43 เทศบาลตำบลเทพวงศา เขมราฐ อุบลราชธานี 90.22
44 เทศบาลตำบลบ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 90.06
45 เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 89.92
46 เทศบาลตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 89.89
47 เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี 89.75
48 เทศบาลตำบลบ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร 89.70
49 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 89.69
50 เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก บ้านบึง ชลบุรี 89.69
51 เทศบาลตำบลบางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 89.65
52 เทศบาลตำบลชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 89.60
53 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 89.57
54 เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 89.52
55 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 89.47
56 เทศบาลตำบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 89.37
57 เทศบาลตำบลป่าซาง ป่าซาง ลําพูน 89.28
58 เทศบาลตำบลพระเสด็จ ลับแล อุตรดิตถ์ 89.27
59 เทศบาลตำบลโนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 89.26
60 เทศบาลตำบลลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร 89.21