ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
61 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 89.10
62 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อากาศอำนวย สกลนคร 89.08
63 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร 89.04
64 เทศบาลตำบลเขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 88.88
65 เทศบาลตำบลกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 88.86
66 เทศบาลตำบลบึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 88.83
67 เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กําแพงเพชร 88.79
68 เทศบาลตำบลโซ่พิสัย โซ่พิสัย บึงกาฬ 88.74
69 เทศบาลตำบลทาสบชัย แม่ทา ลําพูน 88.71
70 เทศบาลตำบลกุดบาก กุดบาก สกลนคร 88.57
71 เทศบาลตำบลบางเหรียง ควนเนียง สงขลา 88.53
72 เทศบาลตำบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 88.51
73 เทศบาลตำบลปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 88.44
74 เทศบาลตำบลพนา พนา อํานาจเจริญ 88.44
75 เทศบาลตำบลอิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 88.43
76 เทศบาลตำบลก้อ ลี้ ลําพูน 88.33
77 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว พร้าว เชียงใหม่ 88.30
78 เทศบาลตำบลพนมรุ้ง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 88.26
79 เทศบาลตำบลไร่ พรรณานิคม สกลนคร 88.25
80 เทศบาลตำบลเมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 88.23