ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
121 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 86.67
122 เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา คลองท่อม กระบี่ 86.64
123 เทศบาลตำบลบ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 86.64
124 เทศบาลตำบลไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 86.60
125 เทศบาลตำบลปะทิว ปะทิว ชุมพร 86.56
126 เทศบาลตำบลหาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 86.56
127 เทศบาลตำบลป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 86.53
128 เทศบาลตำบลโพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 86.52
129 เทศบาลตำบลแม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ 86.49
130 เทศบาลตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 86.48
131 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล พระยืน ขอนแก่น 86.44
132 เทศบาลตำบลพรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร 86.41
133 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 86.40
134 เทศบาลตำบลโนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 86.32
135 เทศบาลตำบลปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 86.20
136 เทศบาลตำบลหนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 86.20
137 เทศบาลตำบลกุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม 86.17
138 เทศบาลตำบลบ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 86.14
139 เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 86.13
140 เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 86.11