ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
141 เทศบาลตำบลธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 86.08
142 เทศบาลตำบลสีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 86.03
143 เทศบาลตำบลเสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 86.00
144 เทศบาลตำบลบางเลน บางใหญ่ นนทบุรี 85.99
145 เทศบาลตำบลไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 85.94
146 เทศบาลตำบลช่องลม ลานกระบือ กําแพงเพชร 85.90
147 เทศบาลตำบลบ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น 85.88
148 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด 85.86
149 เทศบาลตำบลฉมัน มะขาม จันทบุรี 85.85
150 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลําพูน 85.84
151 เทศบาลตำบลลำน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 85.81
152 เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 85.81
153 เทศบาลตำบลโพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 85.78
154 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 85.67
155 เทศบาลตำบลท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 85.65
156 เทศบาลตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 85.62
157 เทศบาลตำบลโคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น 85.61
158 เทศบาลตำบลนามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 85.61
159 เทศบาลตำบลพรรณานคร พรรณานิคม สกลนคร 85.56
160 เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก 85.53