ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1741 เทศบาลตำบลดงมะยาง ลืออำนาจ อํานาจเจริญ 38.67
1742 เทศบาลตำบลห้วย ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 37.45
1743 เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 36.79
1744 เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 36.40