ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
161 เทศบาลตำบลท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 85.51
162 เทศบาลตำบลนางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 85.51
163 เทศบาลตำบลฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม 85.51
164 เทศบาลตำบลพังโคน พังโคน สกลนคร 85.49
165 เทศบาลตำบลจริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 85.43
166 เทศบาลตำบลหนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 85.42
167 เทศบาลตำบลกระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา 85.41
168 เทศบาลตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 85.37
169 เทศบาลตำบลเวียงมอก เถิน ลําปาง 85.34
170 เทศบาลตำบลทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 85.24
171 เทศบาลตำบลพรหมคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 85.18
172 เทศบาลตำบลโคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 85.16
173 เทศบาลตำบลเถินบุรี เถิน ลําปาง 85.13
174 เทศบาลตำบลบ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 85.13
175 เทศบาลตำบลเสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 85.13
176 เทศบาลตำบลเวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย 85.12
177 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 85.11
178 เทศบาลตำบลสามง่าม สามง่าม พิจิตร 85.10
179 เทศบาลตำบลซำสูง ซำสูง ขอนแก่น 85.07
180 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 85.07