ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84.15
22 เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 84.68
23 เทศบาลนครนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 85.40
24 เทศบาลนครขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 86.80
25 เทศบาลนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90.66