ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 54.47
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 56.46
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 57.53
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 59.55
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมืองลำพูน ลําพูน 59.99
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 60.28
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 60.31
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 60.46
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 61.08
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 61.29
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมืองแพร่ แพร่ 61.48
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 62.06
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เมืองตรัง ตรัง 62.92
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 63.96
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 64.26
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 64.67
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เมืองพังงา พังงา 64.71
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 65.40
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี 65.67
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เกาะคา ลําปาง 65.78