ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
61 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 85.18
62 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 85.26
63 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมืองระยอง ระยอง 85.51
64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 87.47
65 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 87.64
66 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 87.70
67 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 87.89
68 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เมืองตราด ตราด 88.42
69 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา 88.86
70 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 88.98
71 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 89.51
72 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร กําแพงเพชร 90.75
73 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 92.26
74 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เมืองตาก ตาก 93.49
75 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 93.72
76 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 94.72