ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 91.92
42 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 91.90
43 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ - ส่วนกลาง 91.83
44 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ - ส่วนกลาง 90.72
45 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 90.33
46 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 90.18
47 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 90.17
48 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 90.07
49 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 89.59
50 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - ส่วนกลาง 89.42
51 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 89.34
52 สถาบันอนุญาโตตุลาการ - ส่วนกลาง 88.90
53 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ - ส่วนกลาง 88.80
54 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 86.77
55 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง - ส่วนกลาง 84.38