ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - ส่วนกลาง 90.08
42 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) - ส่วนกลาง 88.83
43 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 87.94
44 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) - ส่วนกลาง 87.91
45 สถาบันการบินพลเรือน - ส่วนกลาง 87.72
46 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด - ส่วนกลาง 87.32
47 การท่าเรือแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 87.22
48 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 86.52
49 โรงพิมพ์ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ - ส่วนกลาง 84.63
50 การรถไฟแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 83.45
51 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ส่วนกลาง 78.96