ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 93.70
22 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 93.63
23 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - ส่วนกลาง 93.51
24 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 93.45
25 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 93.31
26 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ - ส่วนกลาง 93.27
27 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ส่วนกลาง 93.25
28 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ - ส่วนกลาง 93.01
29 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 92.98
30 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - ส่วนกลาง 92.85
31 สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 92.83
32 สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ - ส่วนกลาง 92.02
33 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 91.94
34 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 91.54
35 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ - ส่วนกลาง 91.39
36 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 91.18
37 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา - ส่วนกลาง 91.17
38 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 91.16
39 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา - ส่วนกลาง 91.10
40 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ - ส่วนกลาง 90.83
แสดง 21 - 40 จาก 57 รายการ