ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 98.06
2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 96.38
3 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ - ส่วนกลาง 95.13
4 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ - ส่วนกลาง 95.08
5 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - ส่วนกลาง 94.78
6 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 94.32
7 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 94.19
8 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 93.82
9 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 93.78
10 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 93.40
11 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง - ส่วนกลาง 93.39
12 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - ส่วนกลาง 93.27
13 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 92.78
14 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 92.68
15 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 92.27
16 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 92.09
17 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 91.90
18 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 91.38
19 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 91.31
20 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ - ส่วนกลาง 91.11
แสดง 1 - 20 จาก 59 รายการ