ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 53.13
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมืองแพร่ แพร่ 57.65
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 58.69
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58.87
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 59.06
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 59.27
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 59.89
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 61.90
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 62.11
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 65.22
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 65.24
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 67.48
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 68.26
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 68.38
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 69.30
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 70.96
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 72.46
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เมืองตรัง ตรัง 73.05
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี 73.91
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เมืองนครพนม นครพนม 74.28