ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ส่วนกลาง 99.06
2 การกีฬาแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 97.62
3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ส่วนกลาง 96.43
4 ธนาคารออมสิน - ส่วนกลาง 96.31
5 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 95.73
6 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด - ส่วนกลาง 95.66
7 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด - ส่วนกลาง 95.42
8 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 94.31
9 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - ส่วนกลาง 94.01
10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 93.29
11 การประปานครหลวง - ส่วนกลาง 93.21
12 การยาสูบแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 92.74
13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ส่วนกลาง 92.19
14 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 91.92
15 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - ส่วนกลาง 91.68
16 องค์การจัดการน้ำเสีย - ส่วนกลาง 90.73
17 การประปาส่วนภูมิภาค - ส่วนกลาง 90.35
18 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 90.22
19 การไฟฟ้านครหลวง - ส่วนกลาง 89.87
20 สํานักงานธนานุเคราะห์ - ส่วนกลาง 89.78