ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ส่วนกลาง 99.60
2 ธนาคารออมสิน - ส่วนกลาง 97.19
3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ส่วนกลาง 96.74
4 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 95.86
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ส่วนกลาง 95.24
6 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด - ส่วนกลาง 95.09
7 สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล - ส่วนกลาง 94.16
8 บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด - ส่วนกลาง 94.02
9 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 93.51
10 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 93.00
11 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 92.91
12 การประปานครหลวง - ส่วนกลาง 92.21
13 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 91.93
14 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) - ส่วนกลาง 91.88
15 การท่าเรือแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 91.87
16 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม - ส่วนกลาง 91.84
17 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 91.29
18 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) - ส่วนกลาง 91.18
19 องค์การเภสัชกรรม - ส่วนกลาง 91.14
20 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด - ส่วนกลาง 91.13