ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร - ส่วนกลาง 94.67
2 สถาบันพระปกเกล้า - ส่วนกลาง 92.29
3 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา - ส่วนกลาง 92.20