ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ - ส่วนกลาง 97.89
2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - ส่วนกลาง 97.22
3 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล - ส่วนกลาง 96.93
4 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - ส่วนกลาง 96.60
5 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก - ส่วนกลาง 96.55
6 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ส่วนกลาง 95.64
7 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 95.58
8 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - ส่วนกลาง 95.09
9 ธนาคารแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 94.48
10 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ส่วนกลาง 93.79
11 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก - ส่วนกลาง 93.59
12 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ - ส่วนกลาง 93.51
13 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน - ส่วนกลาง 92.55
14 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ - ส่วนกลาง 92.26
15 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร - ส่วนกลาง 91.75
16 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - ส่วนกลาง 90.03
17 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - ส่วนกลาง 89.22
18 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ส่วนกลาง 86.72
19 สถาบันพระบรมราชชนก - ส่วนกลาง 85.22
20 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 83.40