ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 80.56
2 กรุงเทพมหานคร - กรุงเทพมหานคร 88.32