ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 กรุงเทพมหานคร - กรุงเทพมหานคร 88.32
2 เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 80.56