ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง - ส่วนกลาง 87.99
2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - ส่วนกลาง 90.34
3 สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน - ส่วนกลาง 90.44
4 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - ส่วนกลาง 93.28
5 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ส่วนกลาง 93.44