ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 33.06
2 เทศบาลตำบลสีดา สีดา นครราชสีมา 39.07
3 เทศบาลตำบลหลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 40.23
4 เทศบาลตำบลหนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 40.83
5 เทศบาลตำบลดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด 41.80
6 เทศบาลตำบลน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 41.91
7 เทศบาลตำบลหนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 42.65
8 เทศบาลตำบลอุบล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 43.67
9 เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 43.86
10 เทศบาลตำบลดงมะยาง ลืออำนาจ อํานาจเจริญ 45.17
11 เทศบาลตำบลท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45.60
12 เทศบาลตำบลหนองแค หนองแค สระบุรี 45.84
13 เทศบาลตำบลหนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ 46.68
14 เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 47.67
15 เทศบาลตำบลโคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 48.34
16 เทศบาลตำบลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 48.87
17 เทศบาลตำบลจอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 48.94
18 เทศบาลตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 48.98
19 เทศบาลตำบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 49.00
20 เทศบาลตำบลโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 49.27