ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 กรมการขนส่งทางราง - ส่วนกลาง 71.24
2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - ส่วนกลาง 80.70
3 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง - ส่วนกลาง 81.53
4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - ส่วนกลาง 85.20
5 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ - ส่วนกลาง 85.26
6 กรมธนารักษ์ - ส่วนกลาง 86.31
7 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ - ส่วนกลาง 86.96
8 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร - ส่วนกลาง 87.02
9 กรมการค้าต่างประเทศ - ส่วนกลาง 87.12
10 กรมการแพทย์ - ส่วนกลาง 87.19
11 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - ส่วนกลาง 87.59
12 กรมควบคุมโรค - ส่วนกลาง 87.84
13 กรมโยธาธิการและผังเมือง - ส่วนกลาง 87.91
14 กรมศิลปากร - ส่วนกลาง 87.95
15 กรมการข้าว - ส่วนกลาง 88.07
16 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - ส่วนกลาง 88.36
17 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - ส่วนกลาง 88.44
18 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - ส่วนกลาง 88.89
19 กรมป่าไม้ - ส่วนกลาง 88.90
20 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - ส่วนกลาง 88.91