ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 การกีฬาแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 100.00
2 การเคหะแห่งชาติ - ส่วนกลาง 100.00
3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 100.00
4 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 100.00
5 การท่าเรือแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 100.00
6 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 100.00
7 การประปานครหลวง - ส่วนกลาง 100.00
8 การประปาส่วนภูมิภาค - ส่วนกลาง 100.00
9 การไฟฟ้านครหลวง - ส่วนกลาง 100.00
10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 100.00
11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ส่วนกลาง 100.00
12 การยาสูบแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 100.00
13 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 100.00
14 การรถไฟแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 100.00
15 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 100.00
16 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ส่วนกลาง 100.00
17 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 100.00
18 ธนาคารออมสิน - ส่วนกลาง 100.00
19 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ส่วนกลาง 100.00
20 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 100.00