ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - ส่วนกลาง 73.59
2 มหาวิทยาลัยนครพนม - ส่วนกลาง 73.75
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - ส่วนกลาง 76.00
4 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - ส่วนกลาง 76.18
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - ส่วนกลาง 84.26
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - ส่วนกลาง 84.93
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - ส่วนกลาง 85.73
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ส่วนกลาง 86.03
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี - ส่วนกลาง 86.34
10 มหาวิทยาลัยรามคําแหง - ส่วนกลาง 86.47
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - ส่วนกลาง 86.64
12 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ - ส่วนกลาง 87.21
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - ส่วนกลาง 87.29
14 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ส่วนกลาง 87.50
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ส่วนกลาง 87.50
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ส่วนกลาง 87.68
17 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย - ส่วนกลาง 87.71
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ส่วนกลาง 87.83
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - ส่วนกลาง 87.91
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - ส่วนกลาง 88.04