ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - ส่วนกลาง 99.29
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - ส่วนกลาง 98.50
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - ส่วนกลาง 98.17
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - ส่วนกลาง 96.52
5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา - ส่วนกลาง 96.03
6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ส่วนกลาง 95.69
7 มหาวิทยาลัยพะเยา - ส่วนกลาง 94.96
8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ส่วนกลาง 94.96
9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ส่วนกลาง 94.86
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - ส่วนกลาง 94.73
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - ส่วนกลาง 94.56
12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ส่วนกลาง 94.29
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ส่วนกลาง 93.90
14 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - ส่วนกลาง 93.44
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง - ส่วนกลาง 93.44
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - ส่วนกลาง 92.97
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ส่วนกลาง 92.85
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - ส่วนกลาง 92.60
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - ส่วนกลาง 92.43
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - ส่วนกลาง 92.38