ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 98.72
2 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - ส่วนกลาง 98.61
3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม - ส่วนกลาง 97.56
4 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 97.11
5 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 97.10
6 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 97.04
7 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 96.63
8 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 96.36
9 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 95.98
10 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 95.04
11 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 95.00
12 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม - ส่วนกลาง 94.89
13 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 94.83
14 สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 94.70
15 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 94.64
16 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 94.45
17 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 94.01
18 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 93.97
19 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 93.79
20 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) - ส่วนกลาง 93.70
แสดง 1 - 20 จาก 57 รายการ