ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 มหาวิทยาลัยนครพนม - ส่วนกลาง 71.19
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด - ส่วนกลาง 72.36
3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย - ส่วนกลาง 73.98
4 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน - ส่วนกลาง 76.33
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - ส่วนกลาง 76.68
6 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - ส่วนกลาง 76.69
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - ส่วนกลาง 76.83
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ส่วนกลาง 77.72
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ส่วนกลาง 78.28
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - ส่วนกลาง 79.15
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - ส่วนกลาง 80.42
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ส่วนกลาง 81.03
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - ส่วนกลาง 81.72
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี - ส่วนกลาง 82.15
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - ส่วนกลาง 83.01
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - ส่วนกลาง 83.30
17 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ - ส่วนกลาง 83.33
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ส่วนกลาง 83.39
19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ส่วนกลาง 83.72
20 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - ส่วนกลาง 84.43