ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - ส่วนกลาง 98.52
2 มหาวิทยาลัยพะเยา - ส่วนกลาง 95.80
3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ส่วนกลาง 95.70
4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ส่วนกลาง 95.29
5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ส่วนกลาง 95.24
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - ส่วนกลาง 94.76
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ส่วนกลาง 94.40
8 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ส่วนกลาง 94.31
9 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ - ส่วนกลาง 93.79
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - ส่วนกลาง 93.51
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - ส่วนกลาง 93.50
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ส่วนกลาง 93.36
13 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - ส่วนกลาง 93.20
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ส่วนกลาง 92.80
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - ส่วนกลาง 92.58
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง - ส่วนกลาง 92.56
17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ส่วนกลาง 92.46
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ส่วนกลาง 92.27
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง - ส่วนกลาง 92.03
20 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ส่วนกลาง 92.01