• รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ
{{item.Name}} {{item.Male|qty}} {{item.Female|qty}} {{item.Orther|qty}}
ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ
{{item.Name}} {{item.Male|qty}} {{item.Female|qty}} {{item.Orther|qty}}
ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อื่นๆ
{{item.Name}} {{item.Male|qty}} {{item.Female|qty}} {{item.Orther|qty}}

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ
{{item.Name}} {{item.Male|qty}} {{item.Female|qty}} {{item.Orther|qty}}
ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ
{{item.Name}} {{item.Male|qty}} {{item.Female|qty}} {{item.Orther|qty}}
สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

{{feel4|currency}}%
{{feel3|currency}}%
{{feel2|currency}}%
{{feel1|currency}}%