ลำดับ ชื่อจังหวัด คะแนน

ระดับ AA
ระดับ A
ระดับ B
ระดับ C
ระดับ D
ระดับ E
ระดับ F