ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 70.15
42 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 70.89
43 เทศบาลตำบลวงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 71.22
44 เทศบาลตำบลพลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 71.25
45 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 71.46
46 เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 71.51
47 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 71.63
48 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 71.70
49 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 71.86
50 องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง วังทอง พิษณุโลก 72.10
51 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 72.30
52 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 72.42
53 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 72.53
54 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี วังทอง พิษณุโลก 72.64
55 เทศบาลตำบลนครไทย นครไทย พิษณุโลก 72.76
56 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 73.41
57 องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 73.64
58 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 73.95
59 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 74.19
60 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 74.62