ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
61 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม นครไทย พิษณุโลก 74.76
62 องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 74.86
63 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 74.91
64 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 74.95
65 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว นครไทย พิษณุโลก 75.07
66 องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 75.32
67 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 75.90
68 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 75.92
69 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 76.36
70 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 77.15
71 เทศบาลตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 78.21
72 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 78.39
73 เทศบาลตำบลสนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก 78.73
74 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 78.73
75 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 78.74
76 เทศบาลเมืองอรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 79.36
77 เทศบาลตำบลห้วยแก้ว บางกระทุ่ม พิษณุโลก 80.08
78 เทศบาลตำบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 81.38
79 เทศบาลตำบลวังทอง วังทอง พิษณุโลก 81.42
80 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 81.69