ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลเมืองบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 44.05
2 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 44.86
3 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 45.94
4 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 46.37
5 เทศบาลตำบลเนินพระ เมืองระยอง ระยอง 47.26
6 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง 48.04
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 49.88
8 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ เมืองระยอง ระยอง 53.66
9 เทศบาลตำบลกองดิน แกลง ระยอง 54.93
10 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง แกลง ระยอง 55.81
11 องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน แกลง ระยอง 56.27
12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เมืองระยอง ระยอง 57.41
13 องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง 57.74
14 เทศบาลตำบลชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง 58.80
15 องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด แกลง ระยอง 60.03
16 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า แกลง ระยอง 62.62
17 เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด เมืองระยอง ระยอง 62.67
18 เทศบาลตำบลสุนทรภู่ แกลง ระยอง 65.08
19 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 65.20
20 เทศบาลตำบลชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 65.44