ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 เทศบาลตำบลส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 75.68
22 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย เต่างอย สกลนคร 75.71
23 เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง ส่องดาว สกลนคร 75.86
24 เทศบาลตำบลโพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร 75.89
25 เทศบาลตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร 75.99
26 องค์การบริหารส่วนตำบลมาย บ้านม่วง สกลนคร 76.14
27 เทศบาลตำบลเชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 76.29
28 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ คำตากล้า สกลนคร 76.93
29 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 77.24
30 เทศบาลตำบลวังยาง พรรณานิคม สกลนคร 77.73
31 เทศบาลตำบลตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 77.82
32 เทศบาลตำบลวัฒนา ส่องดาว สกลนคร 78.05
33 องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า คำตากล้า สกลนคร 78.23
34 เทศบาลตำบลหนองแวง วานรนิวาส สกลนคร 78.25
35 เทศบาลตำบลหนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 78.49
36 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร 79.21
37 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 79.73
38 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 79.91
39 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 80.09
40 เทศบาลตำบลบ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 80.36