ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 เทศบาลตำบลคำตากล้า คำตากล้า สกลนคร 80.62
42 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา พังโคน สกลนคร 80.80
43 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร 80.83
44 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เต่างอย สกลนคร 81.03
45 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร 81.31
46 เทศบาลตำบลวาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร 81.43
47 เทศบาลตำบลท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 81.47
48 เทศบาลตำบลบ้านม่วง บ้านม่วง สกลนคร 81.52
49 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 81.53
50 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 81.59
51 เทศบาลตำบลดอนเขือง สว่างแดนดิน สกลนคร 81.70
52 เทศบาลตำบลห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 81.83
53 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 82.15
54 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 82.52
55 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 82.74
56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 82.92
57 เทศบาลตำบลหนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร 83.51
58 เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 83.64
59 เทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 83.76
60 องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 84.07