ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
61 เทศบาลตำบลโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 84.09
62 องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 84.27
63 เทศบาลตำบลหนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 84.83
64 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร 85.34
65 เทศบาลตำบลพังโคน พังโคน สกลนคร 85.49
66 เทศบาลตำบลพรรณานคร พรรณานิคม สกลนคร 85.56
67 องค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี อากาศอำนวย สกลนคร 85.73
68 องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร 85.80
69 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 86.12
70 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 86.16
71 องค์การบริหารส่วนตำบลแวง สว่างแดนดิน สกลนคร 86.19
72 องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 86.36
73 เทศบาลตำบลพรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร 86.41
74 องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร 86.55
75 เทศบาลตำบลไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 86.60
76 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร 86.61
77 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 86.72
78 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ วานรนิวาส สกลนคร 86.88
79 องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 87.01
80 เทศบาลตำบลคำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 87.10