ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
121 เทศบาลตำบลสร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 93.42
122 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร 94.69
123 องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร 95.50
124 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร 95.58
125 เทศบาลตำบลโคกภู ภูพาน สกลนคร 96.65
126 เทศบาลตำบลนาม่อง กุดบาก สกลนคร 96.66
127 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร 97.75
128 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง บ้านม่วง สกลนคร 98.49