ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี 92.82
2 เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 92.30
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 87.64
4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 87.62
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 87.34
6 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 87.15
7 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 85.69
8 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 85.68
9 เทศบาลตำบลทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 85.24
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 85.15
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี 84.50
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 83.53
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 81.58
14 เทศบาลตำบลหาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 80.28
15 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 80.26
16 เทศบาลตำบลลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 79.88
17 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 78.88
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 78.42
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี 77.37
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ อุทัยธานี 77.14