ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 68.08
42 องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 66.94
43 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี 66.75
44 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 66.69
45 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี 66.22
46 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 64.17
47 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี 60.28
48 เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 59.80
49 เทศบาลตำบลบ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 58.77
50 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 57.41
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 57.19
52 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี 57.13
53 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 56.77
54 เทศบาลตำบลหนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี 56.47
55 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 54.98
56 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 50.92
57 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 48.40
58 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 47.43
59 เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 47.42
60 องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ลานสัก อุทัยธานี 45.36