ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี 87.49
22 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 85.81
23 เทศบาลตำบลถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี 85.07
24 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี 84.94
25 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี 84.53
26 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 84.16
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 84.16
28 องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี 84.05
29 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 83.44
30 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 83.38
31 เทศบาลตำบลพัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 83.38
32 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี 82.52
33 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี 82.47
34 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี 81.77
35 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 81.67
36 องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 80.95
37 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 80.71
38 องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี 80.34
39 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี 80.32
40 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี 79.97